Informace k přijetí dětí na školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Národní se zaměřením na ranou péči pro budovu MŠ Národní i pro budovu MŠ  Řásnovka 2  = probíhá na ředitelství školy, tj. v budově MŠ Národní !!!

Dokumentace školy( pro rodiče bez dálkového přístupu je možné dokumentaci vyzvednout osobně dne 19. 4. 2021 od 13 – 15 hod. v ředitelně školy)

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení níže)
  • Evidenční list k potvrzení očkování - potvrdit s kompletním řádným očkováním od pediatra (ke stažení níže)

Termín zápisu = 3. 5. – 10. 5. 2021

Způsob podání :

  • Osobně do schránky školy = Budova Národní vestibul, Národní 416/37, Praha 1 (Platýz)
  • Datová schránka
  • E-mailem s elektronickým podpisem
  • Doporučenou poštou, rozhodující je datum podání

Kompletní složka k zápisu bude obsahovat (v případě elektronického podání prostá kopie, v případě listinného podání originál Přihlášky a Evidenčního listu)  :

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • Vyplněný a potvrzený Evidenční list
  • Kopii Rodného listu dítěte = vždy
  • Cizinci mimo EU =  oprávnění k pobytu na území ČR delší než 90 dní

Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popř. mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ) = očkování bude potvrzeno na Evidenčním listě

Tato podmínka se nevztahuje na děti, které ve školním roce 2021/2022 budou plnit povinnou předškolní docházku.

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 (pouze ředitelna)
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz            

1. třída
Tel.: 224 241 218

2. třída
Tel.: 224 241 216

3. třída
Tel.: 224 241 217

4. třída
Tel.: 601 562 654

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

Platba stravného MŠ Národní = 16038011/0100           

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

                                                                                                                                                                                  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

Platba stravného MŠ Řásnovka 5 = 19933011/0100 

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

 

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100

Platba stravného MŠ Řásnovka 2 =   

107-4329330257/0100 

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.